دریافت فایل: پاورپوینت جامع مکان یابی ایستگاه آتش نشانی به همراه برنامه فیزیکی و ضوابط طراحی

پاورپوینت جامع مکان یابی ایستگاه آتش نشانی به همراه برنامه فیزیکی و ضوابط طراحی

مشخصات فایل مورد نظر در مورد پاورپوینت جامع مکان یابی ایستگاه آتش نشانی به همراه برنامه فیزیکی و ضوابط طراحی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. ...

ایستگاه های آتش نشانی از جمله مراکز با اهمیت بالا در خدمات رسانی شهری میباشند کهمی بایست بتوانند در اسرع وقت و بدون مواجه شدن با موانع و محدودیتهای محیط شهریازیك سوو با ایجاد کمترین آثار منفی بر زندگی ساکنان شهر از سوی دیگر، به محلحادثه برسندو اقدامات امداد را به انجام برسانند. بدین منظور میبایست هم در مكانیابی و همدررعایتاستانداردهای طراحی ایستگاه دقت لازم به عمل آمده تا ایستگاه ساخته شده بتواندبدون مانعخدمت رسانی لازم را انجام دهد.

محل استقرار ایستگاههای آتشنشانی یک عامل مهم در قابلیت و توانایی آن ایستگاه ها درمقابله با آتشسوزی و مدیریت بحران در شهرها است. تعیین اینکه ایستگاه های آتشنشانی درکدام قسمت شهراستقرار یابند ویا در یک منطقه چه تعداد ایستگاه احداث شود، شاید از مهم ترین تصمیماتی هستند که مسئولین همهی ادارات آتشنشانی و ستاد مدیریت بحران با آنروبهرو هستند.

از فاکتورهای مهم دخیلدرموقعیتیابیایستگاه های آتش نشانی میزان سازگاریومطلوبیتمحلایستگاههامی باشد. سازگاری درواقع میزان مناسب یک محل رابرای یکهدفخاصنشان میدهد و از لحاظبرنامهریزیشهری کاربری هایی که درحوزهنفوذیکدیگرقرارمیگیرند، باید از نظر سنخیت و همخوانی فعالیت با یکدیگرمنطبق باشند و باعث مزاحمت ومانعانجام فعالیتهاییکدیگر نگردند.

پاورپوینت مکان یابی ایستگاه آتش نشانی در 36 اسلاید برای شما گردآوری شده است که شامل تعریف مکان یابی- اهمیت مکان یابی ایستگاه آتش نشانی- تاریخچه ایستگاه های آتش نشانی جهان و ایران-انواع ایستگاه آتش نشانی-معیارهای موثر در مکان یابی ایستگاه آتش نشانی-ویژگی های لازم برای انتخای زمین استقرار ایستگاه آتش نشانی-بخش های مختلف ایستگاه آتش نشانی- ضوابط و مقررات طراحی ایستگاه آتش نشانی-نتایج

مکان یابی ایستگاه آتش نشانی

ضوابط طراحی ایستگاه آتش نشانی

پاورپوینت مکانیابی

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال