دریافت فایل: بررسی دعاوی قولنامه ای

مقدمه : حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده . افزایش قرارد موضوع دعاوی قولنامه ای ,قولنامه تعهد آور ,قولنامه ساده

دریافت فایل: بررسی اصل عدم مداخله حقوق بشر

اصل عدم مداخله: حقوق بشر دومینیك مكگلدریك[1] مقدمه مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بینالملل گشت. این انقلاب بسیاری بررسی اصل عدم مداخله حقوق بشر ,اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت افراد,صلاحیت داخلی

دریافت فایل: بررسی تغییر اوضاع و احوال و تاثیر در اجرای تعهد

فهرست عناوین اصلی مقدمه .................................. 1 فصل اول: كلیات.......................... 5 فصل دوم: تاریخچه........................ 9 فصل سوم: مبان عناصر سازنده اصل ربوس,مبانی نظریه تغییر اوضاع و احوال ,تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

دریافت فایل: عنوان تحقیق: بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

«فهرست اجمالی مطالب» مقدمه .................................. فصل اول- تعاریف و كلیات................. فصل دوم-تاریخچه......................... فصل تلقیح مصنوعی,تاریخچه تلقیح مصنوعی,بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی